''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

77 - Agjencia | AKK

Agjencia

Departamenti për parandalimin e Korrupsionit


Departamenti për parandalimin e Korrupsionit

Departamenti i Parandalimit eshte i përbërë prej dy divizioneve: Divizioni per Mbikeqyrjen e Pasurise dhe Dhuratave dhe Divizioni per Parandalimin e Konfliktit te Interesit.

Departamenti i Parandalimit ka pergjegjesi kryesore mbikeqyrjen dhe kontrollin e prejardhjes se pasurise dhe dhuratave te zyrtarave te larte publik dhe evidentimin dhe parandalimin e rasteve të konfliktit të interesit gjate ushtrimit te funksionit publik.

Konkretisht ky departament kryen këto aktivitete:
  • percaktimin e formes se formularit per deklarimin e pasurise se zyrtareve te larte publik;
  • kontrollin paraprak dhe te plote te formulareve te deklarimit te pasurise dhe evidentimin e rasteve te papajtueshmerise ne mes te gjendjes reale te pasurise dhe gjendjes se pasurise se deklaruar dhe informimin e organeve kompetente per kete;
  • evidentimin e rasteve te konfliktit te mundshem te interesit dhe zhvillimin e procedurave per evitimin e ketyre situatave;
  • mbikeqyrjen e pranimit te dhuratave nga zyrtaret e larte publik permes katalogut te dhuratave te cilat i dergojne institucionet pergjegjese dhe informimin e institucioneve perkatese per rastet e shkeljes se obligimeve ligjore
  • kryen aktivitetet e tjera ne fushen e parandalimit te korrupsionit.

Raport për zbatueshmerinë e planit te veprimit kunder korrupsionit pr periudhen

Raport analitik mbi ndjekjen dhe gjykimin e rasteve korruptive