''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

41 - Agjencia | AKK

Agencija

Pravne odgovornosti AKK:


Zadaci i odgovornosti Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu proizilaze iz Zakona o suzbijanju korupcije (2004/34), u kome se navode sledeća zaduženja Agencije:

Javnom tužiocu prosleđuje sve informacije u vezi mogućih prekršaja koji se tiču korupcije, kako bi se mogli pokrenuti dalji postupci i sprovela administrativna istraga o sumnji na korupciju u slučajevima kada je pokrenut krivični postupak;

Sarađuje sa domaćim i međunarodnim organima nadležnim za sprovođenje zakona tokom istražnih postupaka koje vode ti organi;

Donosi nacionalnu strategiju i odgovarajući akcioni plan protiv korupcije i odgovorna je za izmene i dopune kao i sprovođenje istog;

Nadgleda i analizira statističke podatke koji se odnose na stanje korupcije na Kosovu;

Učestvuje, sa nadležnim javnim organima, u pisanju i usklađivanju zakonskih akta za sprečavanje korupcije i nadgleda sprovođenje tih pravnih akta, i preduzima inicijative za njihove izmene i dopune;

Kao glavni organ u oblasti korupcije učestvuje u sličnim dešavanjima u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se bave korupcijom;

Upozorava kosovske vlasti u vezi ispunjavanja njihovih obaveza koje proizilaze iz međunarodnih akta, i nudi preporuke za njihovu realizaciju;

Učestvuje, sa naučnim, profesionalnim organizacijama i udruženjima, medijima i drugim NVO-ima u zajedničkim nastojanjima u cilju sprečavanja korupcije;

Učestvuje i ima savetodavnu funkciju u sastavljanju platforme za etički kodeks u javnom i privatnom sektoru;

Pruža mišljenje i objašnjenja o poštovanju zakona, sukobu interesa, poklonima i drugim pitanjima u vezi sa korupcijom;

Učestvuje i pruža savet o eliminaciji uzroka korupcije u javnom i privatnom sektoru preko konsultacija, seminara, radnih sastanaka i drugih vrsta obuke;

Izdaje godišnje izveštaje o težim i lakšim kršenjima zakona, propisa i etičkih principa.