Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1218 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

17 March 2008

KONKURS 17.03 2008


Naziv pozicije: Visoki Službenik za Budžet i Finansije
Organizacija: Kosovska Agencija Protiv Korupcije - Odeljenje za Administrativnu Služb
Divizija za Opštu Službu
Šifra pozicije: OAS - 4.05
Koeficijent pozicije: 7
Plata: 228 evra
Zadaci i odgovornosti:

Visoki Službenik za Budžet i Finansije pod rukovodstvom i nadgledanjem Rukovodioca Divizije za Opštu Službu, obavlja sledeće poslove:

 • Finansijsko i budžetsko izveštavanje obuhvatajući pripremu finansijskih izveštaja shodno zakonu o upravljanju javnim finansijama, odnosno odgovornosti shodno finansijskim pravilima trezora,
 • Vođenje potpunih i tačnih računa svih finansijskih transakcija,
 • Obezbeđuje ispunjenje svih obaveza budžetske organizacije, obuhvatajući blagovremenu isplatu svih računa za ostvarivanje postupaka nabavke i ostalih isplata na ime agencije,
 • Uspostavljanje informativnog sistema i postupaka za nadgledanje procesa troškova (od iniciranja do isplata računa) i koordinacija prebacivanja prihoda za obećane isplate i ostale dokumentacije od strane ovlašćenih službenika, Visokog Službenika za Nabavku, nadležnog lica i do Odeljenja Trezora (u slučaju kada se zahteva),
 • Obezbeđuje da će budžetska organizacija poštovati sva cirkularna budžetska pisma i administrativna uputstva u vezi sa obradom i izvršenjem budžeta, obaveštavajući Direktora za postupke o obradi budžeta,
 • Priprema i predaje predloženi nacrt budžeta budžetske organizacije i potraživanja za podelu budžeta,
 • Obavlja i druge poslove shodno zakonu o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima shodno finansijskim pravilima trezora, odnosno i druge poslove po nalogu Šefa Odeljenja za Administrativnu Službu i Rukovodioca Divizije za Opštu Službu.Potrebne kvalifikacije:
 • Kandidat treba da ima univerzitetsku spremu, smer: ekonomija, finansije, biznis ili sl.,
 • Jedna (1) godina radnog iskustva u profesiji,
 • Kandidat treba da ima dobro znanje u vezi sa budžetom i finasijama i budžetskim principima,
 • Kandidat treba da ima dobra znanja u vezi sa zakonskim pravilima na snazi,
 • Kandidat treba da bude u stanju da radi pod pritiskom, da ima visoku etiku o radu i visoki stepen integriteta,
 • Kandidat treba da bude spreman ili spremna da radi posle radnog vremena po potrebi,
 • Treba da bude stalni stanovnik Kosova,
 • Posedovanje vozačke dozvole je poželjno,
 • Poznavanje rada na kompjuteru: word, excel, internet, obrada tekstova i priprema budžetskog izveštaja i njegovo predstavljanje je takođe potrebno,
 • Zahteva se odlično poznavanje albanskog ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Naziv pozicije: Vozač/Kurir
Organizacija: Kosovska Agencija Protiv Korupcije - Odeljenje Administrativnu Službu
Divizija za Opštu Službu
Šifra pozicije: OAS - 4.06
Koeficijent pozicije: 6
Plata: 195 evra
Zadaci i odgovornosti:


Vozač/Kurir pod rukovodstvom i nadgledanjem Direktora Kosovske Agencije Protiv Korupcije i Rukovodioca Divizije za Opštu Službu, obavlja sledeće poslove:

 • Upravlja vozilom prilikom putovanja direktora i službenika Kosovske Agencije Protiv Korupcije,
 • Preduzima potrebne radnje za održavanje saobraćajnih vozila, njihove registracije i upućivanje na tehnički pregled i ostvarivanje potrebne isplate kod nadležnih organa za saobraćajne usluge,
 • Pruža logističke usluge,
 • Popis i prijem robe i održavanje magacina,
 • Pružanje raznih tehničkih usluga povodom održavanja opreme i inventara,
 • Obavlja i druge tehničke poslove po nalogu Direktora Kosovske Agencije Protiv Korupcije i Rukovodioca Divizije za opštu službu.
 • Potrebne kvalifikacije:
 • Diploma srednje škole,
 • Kandidat treba da ima vozačku dozvolu B kategorije,
 • Tri (3) godine radnog iskustva kao vozač,
 • Kandidat treba da ima potrebno znanje o pravilima vožnje, umeće za opravljanje sitnih kvarova na vozilu,
 • Obuke u oblasti bezbednosti i fizičke pripremljenosti,
 • Prednost imaju lica koja imaju iskustva u radu na neposrednoj bezbednosti,
 • Kandidat treba da bude u stanju da radi pod pritiskom, da ima visoku etiku za rad i visoki stepen integriteta,
 • Kandidat treba da bude spreman da radi i van radnog vremena po potrebi,
 • Treba da bude stalni stanovnik Kosova,
 • Poznavanje rada na kompjuteru: word, excel, internet, obrada tekstova i priprema budžetskog izveštaja i njegovo predstavljanje je takođe potrebno,
 • Zahteva se odlično poznavanje albanskog ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

OPTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE
Vreme trajanja ugovora za sve po1oaje je tn godine, sa tromeseënim probmin periodom i uz moguánost produenja.

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije prua jednake moguãnosti zapo1javanja I rado prihvata zahteve pnipadnika neveéinskih zajednica i ena. Politika pravednog zapo1javanja svih zajednica na Kosovu sprovodiãe se u strukturi osobija Agencije.
Izabrani kandidati u uem spisku biãe pozvani na intervju. Kontaktiraáe se samo kandidati sa ueg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA
Obrazac za konkurisanje moe se uzeti u recepciji zgrade Skuptine Agencija Za Borbu Protiv Korrupcije Na Kosovo
u Pritini (Ulica ,,Bajram Kelmendi”; 31.). Zvaniëni obrazac konkurisanja mora se dostaviti zajedno sa motivacionim pismom, dokazima o ko1skoj kvalifikaciji, o specializaciji, o pohadjanim kursevima, o radnom iskustvu i dye referencije. Koriéenje pogrenog obrazca, nekompletiran sa navedenim podacima, kao i podaci podneti sa zaka.njenjem, smatra& se nevaeéim.

Konkurs ée biti otvoren 15 dana od dana objavijivanja u dnevnoj tampi.
Zahtevi dostavijeni nakon isteka roka za konkurisanje neée se uzeti u obzir, a nekompletirani zahtevi neée biti razmatrani.

Aplikacije kandidata koji pripadaju manjinskim zajednicama je poželjna.
Zahtev se moe dostaviti u recepciji zgrade Skuptine Agencija Za Borbu Protiv Korrupcije Na Kosovo u Pnitini ( Ui. ,,Bajram Kelmendi”; 31.), iii putem pote, kao i u kancelariji osobija br. 9. Za dodatne informacije moete se obratiti na telefon: 03 8-248563-118.

Donlodiraj aplikaciju