Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

870 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


07 May 2018

Plotësimi i afatit të fundit të deklarimeve të pasurisë – Agjensioni Kosovar kundër Korrupsionit publikon rezultatet e deklarimeve

Ju njoftojmë se afati ri për deklarimin e pasurisë i caktuar nga Agjensioni Kosovar kundër Korrupsionit (AKK), konform Ligjit kundër Korrupsionit (LKK), ka përfunduar më datën 4 maj 2007. Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë, 732 zyrtare, të cilët obligohen të deklarojnë pasuritë e tyre konform LKK-së, 687 persona, apo 94.4 % prej tyre kanë përmbushur këtë detyrim ligjor. Veprimet e mëtutjeshme të Agjensionit ndaj atyre zyrtarëve të cilët nuk e përmbushur këtë detyrim ligjor do të jenë këto, Agjensioni konform dispozitave ligjore të LKK-se do ta informojë organin ku personi zyrtar i lartë ushtron detyrën e tij ose organin përgjegjës për zvogëlimin me 1/5 të pagës për çdo muaj deri në inicimin e procedurave të tjera të parapara ne LKK.

 

Opinioni i Agjencise adresuar Ndermarrjes Hidro Ekonomike "Iber Lepenci"

Kthehu tek lajmet tjera