Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1094 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


27 August 2013

Tre zyrtar I shmangen Konfliktit të Interest

Prishtinë, 27 shtator - 2013 - Agjencia kundër korrupsionit mori vendim që ti mbyll tre raste për konfliktit të interesit pasi që ata I janë shmangur situatës në të cilën janë ndodhur. 

Agjencia kishte trajtuar rastin për situatën e dyshuar për konflikt të interesit ndaj zyrtarit Fatmir Kadiri, Asambleist në Kuvendin Komunal të Rahovecit, Fatmir Krasniqi, Asambleist në Kuvendin komunal të Dardanës, dhe Mustaf Hasanaj Drejtor për Gjeodezi dhe Katastër në Komunën e Deçanit.

Pas ndjekjes së procedurave ligjore dhe kontaktit që Agjencia ka pasur me të gjithë zyrtarët e lartë përmendur ata janë bindur se situate në të cilën kanë qenë ka reflektuar papajtushmërin ligjore në mes pozitave. 

Siç dihet Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik e kufizon Zyrtarin e lartë që gjatë ushtrimit të funksionit publik nuk ka të drejtë të ushtrojë veprimtari private ose funksione publike që janë në papajtueshmëri me këtë ligj.

Për ti parë ose shkarkuar vendimet, Ju lutemi klikoni mbi butonin Konflikti i Interesit-Vendimet i cili gjendet në anën e djathtë të faqes

Kthehu tek lajmet tjera