''THIS PAGE IS ARCHIVED AND IS NO LONGER UPDATED. THE NEW OFFICIAL WEBSITE OF THE AGENCY FOR THE PREVENTION OF CORRUPTION IS www.apk-rks.net.
PLEASE CLICK HERE TO VISIT THE NEW PAGE.

23187 - Lajmi_i_plote | AKK

News

News


29 June 2018

Lista e të gjithë zyrtarëve publik që i janë nënshtruar deklarimit të pasurisë

Agjencia Kundër Korrupsionit ju njofton se këtu mund t’i qaseni/shkarkoni listën e të gjithë zyrtarëve publik që janë të obliguar ta deklarojnë pasurisë tyre në përputhje me Ligji nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik.

Shorti për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, që mbahet sot në ambientet e Agjencisë Kundër Korrupsionit, do të tërhiqet mbi bazën e renditjes së zyrtarëve në këtë listë.

Sipas dispozitave të Ligjit të sipërpërmendur, kontrollit të plotë i nënshtrohen 20% e zyrtarëve të lartë publik që janë subjekt i deklarimit të pasurisë.

Lista e deklaruesve 2018

Go back to the other news