Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

948 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


01 October 2010

Takimi i institucioneve për planin e veprimit kundër Korrupsionit

Agjencia kundër Korrupsionit në pajtim më nenin 17 paragrafin 2 të Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit në bashkëpunim më Projektin e Komisionit Evropian për mbështetjen e Institucioneve kundër Korrupsionit SACIK i ka organizuar takimet më pikat e kontaktit të Institucioneve dhe subjekteve tjera të përfshira në finalizimin e rishikimit të Planit të Veprimit kundër Korrupsionit, qëllimi i këtyre takimeve ka qenë finalizimi i rishikimit të Planit të Veprimit kundër Korrupsionit 2009-2011.

Gjatë këtyre takimeve janë diskutuar ndryshimet e objektivave dhe veprimeve të cilat kanë qenë pjesë e Planit aktual të Veprimit kundër Korrupsionit 2009-2011.

Po ashtu janë diskutuar edhe objektivat dhe veprimet e reja të cilat janë paraparë që të përfshihen në Planin e rishikuar të veprimit kundër Korrupsionit, vlen të theksohet se gjatë këtyre takimeve janë harmonizuar qëndrimet si dhe është arritur pajtueshmëri për finalizimin e Planit të rishikuar të Veprimit kundër Korrupsionit 2009-2011.

Takime janë mbajtur më 27 dhe 28 Shtator 2010 në lokalet e Agjencisë kundër Korrupsionit

Në këto takime kanë qenë ftuar të marrin pjesë 43 Institucione dhe subjekte, ndërsa kanë marrë pjesë 25 prej tyre të listuara si në vijim:

 1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 2. Zyra e Kryeministrit
 3. Ministria e Administratës Publike
 4. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
 5. Ministria e Energjisë dhe Minierave
 6. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
 7. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
 8. Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
 9. Ministria e Drejtësisë
 10. Ministria për Komunitete dhe Kthim
 11. Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit
 12. Administrata Tatimore e Kosovës
 13. Gjykata Supreme
 14. Prokuroria e Shtetit
 15. Zyra e Avokatit të Popullit
 16. Policia e Kosovës
 17. Inspektorati Policor
 18. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
 19. Banka Qendrore e Kosovës
 20. Korporata Energjetike e Kosovës
 21. Dogana e Kosovës
 22. Asociacioni i Komunave
 23. Instituti Demokratik i Kosovës
 24. Lëvizja FOL
 25. Agjencia kundër Korrupsionit

Kthehu tek lajmet tjera