Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

935 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


14 April 2010

Njoftim për Media

Afati ligjor për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët e lartë të institucioneve publike të Republikës së Kosovës i paraparë me Ligjin për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë dhe Dhuratave (LDPKPDH) ka përfunduar më 31 mars 2010.

Numri i zyrtarëve të lartë të cilët kanë për obligim të deklarojnë pasurinë janë: 1560, nga numri i përgjithshëm 1374 apo 88.07 % e zyrtarëve të lartë publikë kanë deklaruar pasurinë, 186 zyrtarë të lartë publikë nuk e kanë deklaruar ende pasurinë.

Në mesin e zyrtarëve të lartë publik të cilët e kanë deklaruar pasurinë janë edhe udhëheqësit kryesorë të institucioneve të Republikës së Kosovës si: Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, dy zv/kryeministrat. Ndërsa nga niveli i ministrave, pasurinë e tyre e kanë deklaruar 16 nga 17 ministra sa e përbëjnë qeverinë e Republikës së Kosovës.

Po ashtu këtë obligim ligjor e kanë përmbushur edhe Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Kryetari i Gjykatës Supreme, Kryeprokurori i Kosovës, Rektori i Universitetit të Prishtinës, Udhëheqësit e Agjencive. Nga 37 Komuna të Republikë së Kosovës kanë deklaruar pasurinë 25 Kryetar të Komunave, po ashtu nga 29 Ndërmarre Publike kanë deklaruar pasurin 25 udhëheqësit të tyre.

Forma tabelare e deklarimit te pasurisë duket kështu:

Institucionet

Numri i zyrtarëve të lartë publik që kanë për obligim Deklarimin e Pasurisë

Numri i zyrtarëve të lartë publik që kanë Deklaruar Pasurisë

Numri i zyrtarëve të lartë publik që nuk kanë Deklaruar Pasurisë

Përqindja e deklarimit (%)

Presidenca

6

6

0

100%

Kuvendi

124

110

14

88.70%

Qeveria

552

496

83

84.96%

Gjykatat kushtetuese

12

12

0

100%

Gjykatat

272

261

11

95.95%

Prokurorët

91

88

3

96.70%

Universiteti i Prishtinës

77

54

23

70.12%

Agjencitë

156

146

10

93.58%

Komunat e Kosovës

130

111

19

85.38%

Ndërmarrjet Publike

140

117

23

83.57%

TOTALI

1560

1374

186

88.07

Agjencia brenda afatit ligjor do të publikoj në faqen e vet të internetit formularët e deklarimit të pasurisë dhe emrat e zyrtarëve të lartë publikë që nuk e kanë deklaruar pasurinë, po ashtu ne do të trajtojmë çdo rast të mos deklarimit dhe do të veprojmë konform ligjit.

Kthehu tek lajmet tjera