Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

929 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 February 2010

Nënshkrimi i memorandum bashkëpunimit në mes të Agjensionit Kundër Korrupsionit dhe Doganës së Kosovës

NËNSHKRUAN MEMORANDUM BASHKËPUNIMI
Prishtinë, 4 shkurt 2010 Në Drejtorinë e Doganës u bë nënshkrimi i memorandum bashkëpunimi në mes të Agjensionit kundër korrupsionit. dhe Doganës së Kosovës 
Sipas këtij memorandumi palët do t'i ofrojnë njëra tjetrës informata për çështjet qe janë me interes te dyanshme ne fushën e parandalimit, hetimit dhe ndalimit te dukurive korruptive dhe veprave penale; do të shkëmbejnë informacione; të bashkëpunojnë plotësisht në zbatimin e Ligjit Kundër Korrupsionit .

Gjithashtu palët nënshkruese të këtij Memorandumi pajtohen që të zgjerojnë fushën e bashkëpunimit në luftimin e korrupsionit edhe përmes formave të tjera si:

a) Trajnimet e përbashkëta;
b) Pjesëmarrja në Seminare të përbashkëta;
c) Bashkëpunim në sferën e hetimeve penale apo administrative të natyrës përkatëse. 

Ky është memorandumi i katërt i nënshkruar nga Agjencia Kosovare Kundërkorrupsionit pas memorandumeve për bashkëpunim me Prokurorinë e Euleksit , Qendrën Inteligjente Financiare të Kosovës dhe Doganat e Kosovës .

Kthehu tek lajmet tjera