Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1444 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


24 March 2011

AKK pubikojë raportin vjetor 2010

Prishtinë, 24 mars 2011- Agjencia kundër Korrupsionit publikoj sot raportin vjetor të punës. Raport pasqyron punën një vjeqare të AKK-së për periudhën, 1 janar - 31 dhjetor, 2010. Në këtë raport janë përfshirë aktivitetet e kryera dhe të ndërmarra nga AKK gjatë kësaj periudhe të cilat, janë paraqitur sipas fushave që mbulon secili departament.

Drejtori I Agjencisë z. Hasan Preteni gjatë konferencës me gazetar shprehu shqetësimin se korrupsioni në Kosovë nuk është duke u luftuar në masën e duhur. “Siq edhe e kam thënë edhe më herët e përsëris prap se Kosova nuk po e lufton sa duhet korrupsionin” tha ai. Për më tejë z Preteni shtojë se AKK gjatë vitit raportues ka vërejtur se vlera totale e dëmit që i është shkaktuar buxhetit të Kosovës nga veprimet korruptive, supozohet te jetë mbi 10 milionë euro , ndërsa numri i personave të dyshuar se kanë qenë të involvuar në veprime korruptive është 101.

Raporti final I punës një vjeqare të AKK-së gjendet në faqen zyrtare në internet www.akk-ks.org më saktësishtë në seksionin Raportet.

Kthehu tek lajmet tjera