Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Strategjia

Strategjia e Agjencisë

Strategjia e punes se AKK-se mbeshtetet ne tre shtylla kryesore te cilat ndihmojne realizimin e detyrave dhe pergjegjesive qe rrjedhin nga Ligji kunder Korrupsionit si dhe ne arritjen e:

  • Zbatimit të ligjit ku përfshihet përcjellja e informatave për korrupsion në Prokurorinë Publike të Kosovës si dhe hartimi i ligjeve te reja per plotësimin e kornizes ligjore ne kete fushe;
  • Parandalimit ose eliminimit të shkaqeve të korrupsionit permes kryerjes se deklarimit te pasurisë se zyrtareve te larte, parandalimit te konfliktit te interesave dhe regjistrimit te dhuratave ne organet qendrore; dhe
  • Edukimit të administratës publike dhe qytetarëve mbi kornizën ligjore dhe mekanizmat aktuale anti-korrupsion, si dhe ngritjen profesionale të stafit.