Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Opinionet

Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në ushtrimin e funksionit Publik, apo më sakt pika 1.6  e obligon Agjencinë  kundër Korrupsionit  që të ofrojë  opinione dhe të ndërmerr të gjitha masat tjera ligjore me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit dhe te korrupsionit në tërësi.

Prandaj menyja Opinionet pasqyronë gjithë angazhimin e AKK-së në përmbushjen e këtyre përgjegjësive që Agjencinë e obligon ligji në fjalë.