Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Legjislacioni vendas

 • Rregullore Nr.01/2018 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.01/2014 dhe Rregullores Nr.01/2017 të Punës së Agjencisë kundër Korrupsionit

  Shkarko dokumentin
 • Rregullore nr.01-2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores nr.01-2014 të Punës së Agjencisë kundër Korrupsionit

  Shkarko dokumentin
 • RREGULLORE (QRK) - NR. 04/2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS1

  Shkarko dokumentin
 • RREGULLORE NR. 01/2014 E PUNËS E AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT

  Shkarko dokumentin
 • RREGULLORE NR.02/2014 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONALIZIMIN DHE MENAXHIMIN E ARKIVIT TË AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT

  Shkarko dokumentin
 • KODI NR.03/2013 I ETIKËS PËR NËPUNËSIT E AGJENCISË KUNDËR KORRUPSIONIT

  Shkarko dokumentin